ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשלד

ב"ה, כ"ח אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות ורב פעלים

מו"ה חיים ברוך הלוי שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ב אדר א', בו כותב אודות הלימודים שלו עם בחורי חמד ועם בע"ב שי', כ"י.

וכמדומה כבר כתבתי לו בהכרח ההשתדלות באופן המתאים אבל עד כדי

ליגיעה - בהנוגע לבחורי ישיבה, כיון שחלק מסויים מהם נעשים בהמשך הזמן למורי דרך לרבים מבנ"י, שלכן כל הטבה במצבם (וככל עניני קדושה הרי תמיד יש להוסיף בהם, מאחר שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי) הרי ההטבה נכפלת פי כמה בהמושפעים שלהם.

וגם אותם יש להסבירם, אשר אי אפשר שיסתפקו ויעמידו עצמם על דינה של תורה, שאם בהנוגע לסתם בנ"י אמרו חז"ל לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה, ואף שבית המקדש הי' קיים אז, וראו אלקות במוחש, וכדבר משנה עשרה נסים נעשו לאבותנו. עאכו"כ בתקופתנו חשך כפול ומכופל דעקבתא דמשיחא, ובהנוגע לכאלו שעמא דבר מביט עליהם כעל אלו שיש להתלמד מהנהגתם, ולא עוד אלא שעושין חשבון, שאם פלוני מתנהג ככה, הלא בשביל עמא דבר מספיק חלק וכו', שמזה מובן שעל בן ישיבה להתנהג בכפלים לתושי'. והרי זהו גם הדין בנגלה דתורה, דטופח ע"מ להטפיח, וק"ל.

והשי"ת יהי' עם פיהו ויצליח בהאמור.

הפ"נ המוסגר במכתבו, יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

ובפרט שהרי נמצאים אנו בחדש אדר, עליו נאמר שנהפוך הוא לשמחה וליום טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תשלד

מו"ה חיים ברוך: דוכמן, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רכז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתקפב.