ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשלה

ב"ה, כ"ט אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק, ות"ח ת"ח על התשורה הסיפור ע"ד אביו של רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה -, מהנהגותיו בקדש באורח פלא וכו' וכמבואר אפס קצהו גם בזכרונות לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, אף כי מהתקופה קודם שהתחיל בענין הגלות, ובכ"א הודיעונו חז"ל מילתא אלבישייהו יקירא, ובפרט בהנוגע לצדיקים הנסתרים צדיק יסוד עולם.

ויהי רצון אשר זכותו יגן על כאו"א מאתנו בתכ"י בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות ומתוך הרחבת הדעת איש את רעהו יבשרו ויתבשרו אך טוב בטוב הנראה והנגלה.

בכבוד ובברכת חדש טוב מחדש אדר א' לאדר שני וממנו מסמך גאולה לגאולה לחדש ניסן, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל.

ו'תשלה

מו"ה צבי: פרידמן, ברוקלין.