ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשלו

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק בקשת ברכה פ"נ עבור אחותו תחי',

ובעת רצון יקרא הפ"נ על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בטח יסלח לי על הבא להלן, אבל מרגיש אני לחובתי להעיר על זה, אשר לפעמים הכי תקופות, העדר השלום והעיקר בין איש לאשתו מבנ"י, בא כתוצאה מקירוב שאינו רצוי ע"פ תורתנו תורת חיים וע"ד מה שנאמר תיסרך רעתך, שהענין עצמו מייסר ע"י שיראו גם בעיני בשר שהתוצאות הן הפכיות ממה שקוו.

מובן שקשה לי להאריך בענין כהאמור ובפרט בהנוגע לאנשים שאיני מכירם, אבל כנ"ל מצאתי לחובה להדגיש ע"ד האמור, ובפרט שאפשר שהענין דורש תקון מפני חסרון ידיעה או שהתקון הוא בענין לא מדאורייתא אלא מדרבנן, אף שכמובן אין זה הצדקה, כיון שערבים דברי סופרים יותר מד"ת.

כיון שבכל דבר צריך לעשות אחיזה בדרך הטבע, הנה ע"פ הידוע שכל אדם מקבל השפעה, נכון למצוא מי שיכול להשפיע בהאמור והרי ידוע דבכגון דא ישנה סייעתא דשמיא מיוחדה כיון שהענין הוא מהמצות שאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב.

רואה הנני במכתבו כי משרת ב..., תקותי שמנצל את זה למילוי התפקיד הפנימי של כל אחד מישראל, כדברי רז"ל, אני נבראתי לשמש את קוני, כוונתי שסועד את כל אלו שבא עמהם במגע, לחזק נפשם האלקית אשר ישנה היא אצל כאו"א מבני ישראל אע"פ שחטא וכו' וכלשון רבנו הזקן בספר התניא סוף פרק כ"ד, שגם בשעת החטא היתה באמנה אתו ית' עיין שם, והרי בכגון זה, הבטיחו, הבא רל;63636#&טתהר (וידוע הדיוק, לטהר ולא ליטהר) מסייעין אותו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.