ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשלז

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה אד"ר עם המצורף אליו.

בעת רצון אזכירו וב"ד שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

ובודאי לדכוותי', אשר הוא הגבר ראה עני וחסדי השם יתברך בהנצלו מהמצוקה והתלאות הרבות, למותר להאריך אשר הבטחון בהשם יתברך בורא עולם ומנהיגו, מוצדק הוא, לא רק בהנוגע לחיי עולם הבא, אלא גם בהנוגע להענינים בעולם הזה, אף שהוא גשמי וחומרי, ומעשיו קשים ורעים, כמבואר גם בספר התניא לרבנו הזקן סוף פרק ו', והרי גם על פי חכמת הרפואה, ככל שתגדל מדת הבטחון יגדל המרץ של האדם ומשפיע גם על מצב בריאות גופו ועל מצב רוחו, שזה מוסיף גם בהצלחתו במעשיו והשתדלותו.

והבכן מכל האמור בהתאם לתוכן מכתבו, הרי מובן, ותקותי חזקה, מיוסד על הבטחת חז"ל, שכל מי שמטיבין לו הוא לאורך ימים ושנים, אשר כעבור זמן מה, יוכל לבשר שהוטב המצב באותן הנקודות אודותן כותב, ויהי רצון שהטבה זו תלך ותוסיף.

תקותי שלאחרי בקורו בכפר חב"ד לרפאות חולים הנה יבקר שם בענינים שמחים, בקור בריאים, וישתתף בההתועדויות הנערכים שם מזמן לזמן ומביאים רפואה וחיזוק עדוד רוח שפלים לב נדכאים, שפלים ונדכאים במלחמת היצרים, מלחמת הצורה עם החומר והרוח עם הגשם. שכל זה בא כתוצאה מהמלחמה דנפש האלקית עם הנפש הבהמית.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.