ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשלח

ב"ה, אדר"ח אדר ב', תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה משה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ד' והעתקה המצורפת אליו וכן נתקבל המכ' והעתקה הקודמת, ואתו הסליחה שלא נתאשר עד כה, כיון שקויתי לעבור על ההעתקה עכ"פ בחפזי, אבל לע"ע לא עלתה בידי, וכנראה עוד חזון למועד.

נהניתי מהנאומים אשר כותב אודותם ומתוכנם והעיקר שממשיך (ציהט צו) את הנאום לענין של מעשה בפועל ומצות מעשיות, ואפשר הי' מקום שירשום ראשי פרקים מנאומיו למען יוכלו להשתמש בזה גם במקומות אחרים, ואף שאינו דומה המדבר מעצמו להחוזר על נאום ראשי פרקים ששמע מאחר, אבל ידוע הסיפור, שנשאר עוד מקום לכאו"א להוספה מדילי', וק"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש קירוב לבן של בני ובנות ישראל על ידי חינוך על טהרת הקדש ושכרו כפול מן השמים ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, שביחד עם זוגתו הרבנית יגדלו את ילידיהם - שיחיו - לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

מובן שהעתקות כהנ"ל - צ"ל באופן חפשי, כיון שמוכרח שתמשיך את הקורא ע"י סגנון קל ושוטף.

חומר לנאום ע"ד חסידות - הרי יכול לקחתו גם מקונ' תורת החסידות, לימוד החסידות, מגילת יט"כ, לקו"ד ח"י אלול תש"א, הרב מליאדי (שבאנגלית) וכיו"ב.