ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשלט

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ד אד"ר ושלאחריו, ר"פ מהנעשה בפעולות דהפצת המעינות בהשבועות שעברו, ולפלא ההפסק ארוך בין מכתב למכתב, ובפרט בהנוגע לבשו"ט ומשמחות, ואין טוב אלא תורה, ואין שמחה כהתרת הספיקות, האם פועלים בהפצת המעינות וכו' וק"ל,

נוסף ע"ז עוד נקודה, שבהאריך הזמן נשכחים פרטים ולפעמים ענינים. ומובן שאין כוונתי להטפת מוסר, כ"א בהנוגע להבא, וכן אשר יעורר שאר אנ"ש הכותבים, ג"כ על האמור לעיל.

ויהי רצון שתהיינה הבשורות טובות משמחות וגם מפורטות, ובהתחלה בזה מימי חדש אדר זה, ומסמך גאולה לגאולה לניסן, עדי יקוים היעוד בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל.

בברכה לבשו"ט, ובברכת מז"ט להולדת הבת שתליט"א - שז"ע נתקבלה הודעתו ע"ז ויגדלוה, ואת כיו"ח שי', לתחומע"ט,

מ. שניאורסאהן

ו'תשלט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 543 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן, ירושלים. אגרות נוספות אליו -לעיל חי"ז ו'תלד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתסד.