ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרדע

ב"ה, ו' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו עם המצורף אליו, והפ"נ, אשר יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובכלל מה שכותב לפי דעת יד אפרים, משבעים שנה וכו' - איז דאס א גלייכע זאך, אבל במה דברים אמורים שישתדלו בעוד מועד ע"ד ממלא מקום מתאים, ואז יש מקום לחשוב ע"ד הסברא והוא יוכל לשבת על התורה ועבודה, אבל בתנאי שלא להסתפק בעצמו כי אם גם ללמוד עם אחרים וכן להשתתף בשיעורי לימוד ברבים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון...

בברכה שזכות בעל ההילולא הבע"ל יגן על כאו"א בתכ"י ולבשו"ט בטוב הנראה והנגלה תכה"י.