ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשמ

ב"ה, א' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

מר יצחק יאיר שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ה אד"ר, בו כותב מהשתדלותו בחינוך דתי של בני ישראל, ובודאי למותר לעוררו אשר בכדי שהתלמיד ילך בדרך התורה והמצוה לכשיגדל, צריך להחדירו יראת שמים והידור בקיום המצות במדה כזו, שגם לאחר שיצא לרחוב [אשר בעוה"ר רוחות בלתי מצויות-בלתי רצויות נושבות בו], שלפעמים הכי קרובות הרי התלמיד מוותר על חלק מהשקפתו בהיותו בחינוך הדתי, הרי גם לאחר וויתור זה ישמור התורה והמצוה במילואן, וכיון שצריך להחדיר את האמור בהתלמיד מובנת הדרגה עלי' צריך לעמוד המחנך והמשפיע על התלמיד, אלא שהובטח כל אחד הרוצה לעשות בהחזקת היהדות התורה והמצוה, הבא לטהר מסייעין אותו, ובודאי אין צריך ביאור בהמוסר השכל מכל האמור.

נעם לי לקרות במכתבו אשר נפגש עם אנשי חב"ד, ותקותי אשר לא רק נפגש אתם אלא שגם מתבשם מתורה זו והדרכותי' עד שבעתיד הקרוב יוכל לבשר שלא רק נפגש עמהם אלא שנכנס להחבורה שלהם ונעשה כאחד מהם, וע"כ התוצאה המ;63636#&ידית מזה, ההשפעה בכיוון זה ג"כ בהסביבה, וגם ע"ז נאמר, אין לך דבר העומד בפני הרצון.

במ"ש אודות לימוד תורת החסידות קביעות שיעורים בזה וכו', מובן שבזה אי אפשר להורות מעבר לים, שהרי תלוי הענין בפרטים ופרטי פרטים, ועליו להתדבר בזה עם אנשי חב"ד אשר מכירם.

בהזדמנות זו אעוררו על קביעות עתים בלימוד בספר התניא וכן על מנהג ישראל קדמון לאמר בכל יום אחר תפלת הבקר השיעור תהלים חדשי, כפי שנחלק לימי החדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תשמ

יצחק יאיר: קרית גת.