ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשמא

ב"ה, ב' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו אד"ר, שאלות,

א) כיון שנצטוו על השביעית וכו' איך זה יורדים גשמים בשביעית, וכו'

וכבר מובא הקושיא - עד"ז - והתירוץ ברז"ל, בבראשית רבה פרשה יא, ה. לקו"ת לאדה"ז תזריע (כא, ג).

ב) היש להוכיח ע"פ שכל אחדות הבורא.

אינו מובן מהו ההכרח דוקא ע"פ שכל, בה בשעה שכל ישראל הם מאמינים בני מאמינים (שבת צז, א).

בכל זה כיון שנגע בזה, יעיין בספר האמונות ודיעות לר' סעדי' גאון בשער היחוד ספר חובת הלבבות ובכ"מ.

ג) איך אפשר לתווך הידיעה של מעלה ובחירת האדם.

מענה: אין זה קושיא כלל*, כי ידיעה אינה היפך מבחירה, כ"א ההכרה, והדוגמא בזה: איש יודע עתידות, הרי אין זה נוגע כלל בבחירה החפשית של האדם שצריך לפעול, והיודע עתידות יודע איך שיפעול.

וכלך מדרך זה של חיפוש קושיות וכו' - בה בשעה שיכול לנצל זמנו בהתמדה ושקידה בלימוד התורה ביראת שמים ולקבוע עתים בלימוד תורת החסידות, אשר אם בכל זמן ובכל מקום הי' ההכרח בזה, עאכו"כ בתקופתנו זו ובאה"ק ת"ו ביחוד.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ידוע מה שהאריכו בזה בכ"מ. ומהם זהר חדש תיקונים בסופו (קכא, ב), הל' תשובה להרמב"ם פ"ה ובמפרשים שם (ובמש"כ באור שמח שם - הרבה יש להעיר). פרדס ש"ד פ"ט. של"ה בהקדמה בית הבחירה. בתו"א לאדה"ז (טו, א), אבל עמוקה קושיתם, ודלא ככתבו. ואכ"מ.

ו'תשמא

הידיעה של מעלה ובחירת האדם: ראה גם לעיל ח"ג אגרות תלט. תמב. חט"ז ה'תתפג.