ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשמו

ב"ה, ג' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ מכ"ח אדר א'.

בעת רצון יזכירו את אמו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה מתאים לתוכן כתבו.

ומובן ופשוט שכיון שהוא המבקש והוא בן ישיבה עליו להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות והידור בקיום המצות [וככל שיהי' המצב טוב בזה הרי בעניני טוב וקדושה תמיד יש מקום להוסיף עוד, שהרי קשורים הם בהקב"ה שהוא אין גבולי ואין סופי], הנה עי"ז יתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לו ובמילוי בקשתו בהאמור.

תקותי שלמותר להעיר על גודל ההכרח בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובפרט בימים אלו ובאה"ק ת"ו ביחוד, אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה וביחוד לבן ישיבה שצריך להיות נמצא כל היום בד' אמות של תורה ותפלה, ובפרט בענין הנ"ל שזקוק לברכה מיוחדת לעניני רפואה ובריאות, קשור במיוחד בלימוד תורה זו, כדברי משה רבנו רעיא מהימנא בזהר פ' נשא, דלית תמן מסטרא דלעו"ז, אשר גם העדר הבריאות בכללם, ולהעיר ג"כ מפירוש רז"ל בדרכות חולי, חולי זה יצה"ר (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') והתוצאות מזה עד למטה מטה ר"ל. ונתבארו הענינים בזה בכ"מ ומהם בקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ובדרוש נ' שע"ב (נדפס בקונטרס ח"י אלול תש"ג) לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שתהי' בזה הקביעות כהוראת רבנו הזקן קביעות לא רק בזמן אלא והוא העיקר קביעות בנפש, ואצפה לבשו"ט.

בברכה.

נ.ב.

בודאי יודע ושומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.