ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשמז

ב"ה, ערש"ק אלה פקודי המשכן,

ברוקלין, נ.י.

ה'תשי"ט.

לכבוד הנהלת ישיבת תומכי-תמימים

ליובאוויטש אשר במאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה להודעתם אשר ביום ז' אדר שני הבע"ל תתקיים המסיבה לפתיחת

התעמולה השנתית לטובת הישיבה, הנני שולח ברכתי לכל עסקני הישיבה ותומכי' מאושר, אשר מתוך הרחבת הדעת יוסיפו אומץ בהשתדלותם לחזק ולהרחיב את הישיבה הק', בכדי שתוכל להמשיך בהשפעתה כמעין המתגבר בהרבצת התורה וחיזוק היהדות במחנם ומדינתם.

נתגלגלה מסיבה שנתית זו ליום זכאי הוא ז' באדר, יומא קא גרים, יום שנולד בו רעיא מהימנא, משה רבנו,

והרי כל ענין ופרט הוא בהשגחה פרטית, ובכל דבר ומכל מאורע יש ללמוד הוראה בעניני תורה ומצות, כפתגם הבעל-שם-טוב הידוע.

איתא בגמרא: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח (המן) שמחה גדולה, אמר: נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד.

ולכאורה התירוץ אינו מובן כלל, שהרי המיתה באה אחרי הלידה ומבטלתה.

והביאור בזה, כי משה הי' רועה, עד שלא בא לעולם נתייחד להיות רועה וגואל ישראל, להיות גואלם ממצרים ולהביאם אל הר האלקים חורבה לקבל התורה.

ובכל דור ויום אשר רואה אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ומודה להקב"ה ומברך נותן התורה - לשון הווה - חיים ענינו ופעולתו של משה, ומה הם חיים - אף משה רבנו חי.

ואף שנשתנה אופן פעולה זו לאחרי מות משה עבד ה', כי באה על ידי תלמידיו ואתפשטותי' דמשה - כדאי הוא יום הלידה שיכפר על המיתה ושינוי הבא על ידי',

כיון שביום הלידה בקע והתחיל לזרוח שמש משה בעולם, וגם עתה מאיר הוא, אף כי בשינוי.

ישיבה הק' תומכי-תמימים במאנטרעאל תפקידה לקיים ציווי הכתוב: זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, להקים תלמידים אנשי משה תמימים חפצים בתורה תמימה, תורת הנגלה ופנימיות התורה, חפצים בהתלהבות ואור חסידותיים, וכל העוסקים ופועלים לחיזוק הישיבה והתפתחותה והרחבתה, גם שכרם מעין פעולתם - שכר בנגלה ובפנימיות, בגשמיות וברוחניות ומתמיד ונצחי.

בברכה להצלחה בעבודתם בקדש.

בגמרא: מגילה יג, ב.

עד שלא בא: ראה תנחומא ושמות רבה שם.

לשון הווה: ראה לקו"ת ויקרא כג, א.

ומה הם בחיים: ראה תענית ה, ב.

שנשתנה: ראה זח"ג רטז, ב. תניא פמ"ג אגה"ק סו"ס ז"ך.

כדאי הוא: רש"י במגילה שם.

שביום הלידה: ראה סוטה יב, א. ובס' כד הקמח אות נ"ח בשם מדרש: כשנולד כו' מתחלת תולדותיו הי' ראוי להאיר את כל העולם ע"י התורה.

ציווי הכתוב: מלאכי ג, כב.

חפצים בתורה: ראה מדרש תהלים בתחלתו עה"פ בתורת ה' חפצו.

ו'תשמז

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 362 והושלמה ע"פ העתק מהזכירות.