ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשמט

ב"ה, ה' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות

מו"ה יום טוב ליפמאן שי'

שלום וברכה!

ע"י הרבני וו"ח אי"א מו"ה דובער שי' פאנטילעייעוו קבלתי תשורתו הכי יקרה מכתב אאמו"ר זללה"ה והפטור, אשר נוסף על כללות הענין דמילתא אלבישייהו יקירא, הרי גם הוראה בו בהנוגע לכתיבת דמתקריא ע"ש יהודי ולעשותו לשם טפל לשם חול.

וכן נעם לי להודע מהנ"ל בהנוגע לכת"ר בכלל, ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים ינצל משרתו בקדש רב בית הכנסת לחזק שם עניני יהדות ולהפיצם באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור ומתוך הרחבת הדעת.

בכפילת תודה על התשורה האמורה ובברכה לארך ימים ושנים טובות.

בכבוד ובברכה לפורים שמח.

ו'תשמט

מו"ה יום טוב ליפמאן: לעווין, ברוקלין.

בהנוגע לכתיבת דמתקריא: האגרת נדפסה בקונ' תורת לוי יצחק - הוספה (קה"ת תשמ"א) ע' כב.