ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשנב

ב"ה, ז' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מכ"ה אד"ר עם המצורף אליו.

ולהעיר אשר לדברי האומרים דאדר ראשון הוא העיקר ובניסן נברא העולם, הרי יום הנ"ל הוא יום בראשית*.

ונתעכב המענה ע"פ הכתוב במכתבו אשר חשב להיות כאן ולהתראות בבדר"ח אד"ש.

ובכ"א יהי רצון שילך מצבו בבריאות הלוך וטוב, ובפרט שכבר הותחל בזה, והרי נמצאים אנו בחדש שבו מרבין בשמחה, שמחה ע"פ תורה, אשר עבודת השם היא, אשר לזה הרי צ"ל בלשון הרמב"ם גופו שלם וחזק וכו' שאי אפשר שיבין כו' (אפילו) א' מאבריו כואב (הלכות דיעות ספ"ג) והרי הוא כאב פחות מחולי (שבת י"ב א').

וכיון שבחדש אדר הרי נהפוך הוא, לשמחה וגו' יתהפך גם בהמצב האמור כלשון הרמב"ם שלם וחזק.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח.

*)דבכגון דא פשוט דהוספת יום ל' בסוף החודש - אינה משנה הקביעות דימים שלפני זה.

ו'תשנב

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 481.

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תקפב, ובהנסמן בהערות שם.