ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשנג

ב"ה, ז' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצ"צ

מו"ה משה יהודא שי'

מו"ה יעקב משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבם מאור ליום השני, בו כותבים אודות שליחותם בקדש, עבור שומרי שביעית כהלכתה, גבורי כח עושי דברו, אשר באה"ק ת"ו במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

בהיות אצלי מייסדי קרן השמיטה אשר בנויארק, במפורש נדבר, אשר עומדים הם הכון לעזרת כל שומרי שביעית אשר באה"ק ת"ו מבלי הבדל כלל וכלל, והרי אנשים נאמנים הם על דבריהם, ובפרט שדבר תורה הוא הנהגה האמורה, עזרה לכל המושבות, ולפלא שבמכתבם אין מזכירים אודות עזרה מקרן האמורה ובטח עכ"פ עתה יפנו אליהם, באם לא נעשה כדבר הזה עד עתה.

ובכ"א ע"פ מ"ש חבר אני לכל אשר יראוך וגו' מוסג"פ המחאתי פרטית.

ויהי רצון אשר בקרוב נזכה לקיום מ"ש אפס כי לא יהי' בך אביון, ונזכה לראות במצב הקשור עם האמור, דישראל עושין רצונו של מקום (ספרי דברים ט"ו ד') וכפירוש רז"ל בזה, אשר זהו כשעובדים ה' לא רק בכל לבבכם ובכל נפשכם אלא גם בכל מאדך (פירוש הה"מ ממעזריטש, ברכות ל"ה ב').

ומשמירת שביעית יבואו בעגלא דידן גם למנין שביעית ויובלות בהיות כל יושבי' עלי' בהתקבצם ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו.

בכבוד ובברכת הצלחה.

נ.ב.

במ"ש אודות מכתב המלצה,

ידוע שאין זה בנוהג בית הרב.