ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשנו

ב"ה, ט' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום כ' וכ"ח אד"ר, בו כותב חוו"ד הרופא בהנוגע לבריאות,

ולפלא קצת מ"ש שנתוח הפראסטאטע הוא ענין חמור, ואף שלפני איזה שנים עשו מקצתו, והרי כאן עושים כהנ"ל ונחשב לנתוח רגיל, ואף שיש בזה ענינים הצריכים בירור ע"פ שו"ע (כי ע"פ רוב חותכים השבילים), אבל כיון שכבר נעשה קצתו בטח גם אין מקום לבירור זה, כן קצת אינו מובן מ"ש שקשה לפרר האבן מפני גודלו, דלכאורה אין זה נפק"מ, ובכל אופן - בהנוגע לפועל, יתייעץ עוד הפעם עם שני רופאים במקצוע ויעשה כדעתם משותפת, והשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות יתן להם הרעיון הנכון, לאיזה טפול ליעצו ויצליח הטפול,

והרי נמצאים אנו בחדש אדר אשר ימי מזל והצלחה הם לכל ישראל.

תקותי אף שאינו מזכיר מלה עד"ז, שכן עושה בהפצת המעינות ורצוני לקוות שגם מוסיף בזה כהציווי דמעלין בקדש.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

מקום הטפול הרפואי - יתיעץ עם רופא-ידידו היודע פרטי המקומות והרופאים המטפלים.

ו'תשנו

כי ע"פ רוב חותכים השבילים: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תסה, ובהנסמן בהערות שם.