ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשנז

ב"ה, ט' אדר ב', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ישראל שי' סדן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ט אדר א' ולהוודע שכבר עלה לשלום לאה"ק ת"ו. ות"ח על הודעתו שמסר את עקרי שיחתנו לחבריו, ובטח כוונתו גם בהנוגע לנקודה העקרית של אי-פשרות ביהדות. ובפרט במקצוע החינוך והעמדת תלמידים הרבה, שהרי צריך לקחת בחשבון השפעת הסביבה, ואף כי אחרי עזבם וצאתם מד' אמות של בית המדרש.

ולכן צריך שהתלמיד והתלמידה יקבלו חינוכם במדה כה גדושה, שיוכלו לעמוד בפני כל הרוחות שבעולם, לרבות רוחות בלתי מצויות המנשבות ברחוב.

ויהי רצון שיפעלו הדברים פעולתם, וכשם שכותב ע"ד מסירתם כן יזכה לבשר טוב בענינים שבפועל והרי המעשה עיקר.

ובימים אלו שלפני פורים, הרי גם זה מהוראות פורים, שסיפרו חכמינו ז"ל שכ"ב אלף תינוקות נתחנכו על ידי ראשון של סנהדרין מרדכי היהודי, לימדם ענין בתורה שלכאורה לא הי' לו שום שייכות לענין שבפועל, היינו הלכות קמיצת העומר, כיון שהיו בגולה ונפסקה העבודה בבית המקדש, ועל אחת כמה וכמה שלא הי' נראה בלימוד זה כל מקום להשפעה על אחשורוש ולביטול גזרת המן. ודוקא לימוד זה ביטל הגזרה ומכל היהודים אשר בכל קכ"ז מדינות המלך.

והנני מאחל לו ולחבריו חג הפורים באורה ושמחה וששון ויקר.

בכבוד ובברכה לבשו"ט וגם בנוגע לבריאות.