ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשנח

ב"ה, יו"ד אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אליעזר יצחק שי' שו"ב

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום הראשון לסדר אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מבשר טוב בשם הקהל ובשם התלמוד תורה מקבלת הספר תורה בבית הכנסת שלהם.

ויהי רצון אשר לא תמוש התורה מפי כל חברי בית הכנסת מפי זרעם וזרע זרעם.

ובאופן כמה שנאמר, שימו לבבכם לכל הדברים וגו' לשמור לעשות וגו' כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה וגו' לרשתה.

מתאים להוראת חכמינו ז"ל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה בחיי היום יומים.

וידועים דברי הרא"ש נפסק להלכה בשו"ע סי' ע"ר דהאידנא המצוה היא לא רק בהנוגע לחומשי תורה אלא גם משנה וגמרא ופירושיהן.

בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות ואין טוב אלא תורה ומצותי' טוב לשמים וטוב לבריות טוב העושה פירות - המצפה לבשו"ט בכלל ובפרט.

ו'תשנח

מו"ה אליעזר יצחק: מילר, אשקלון.