ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשנט

ב"ה, יו"ד אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה דניאל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מז' אדר שני יום בו נולד משה רוען של כל ישראל,

שואל על עכוב המענה לפלוני וכו', ובטח כבר נתקבל בינתים, ובכלל בענינים כגון אלו שכותב, תמיכת מוסדות וכו' יש לפנות לאגודת חב"ד ולצעירי אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו ומטעמים מובנים.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו,

ויהי רצון שמאחר שהוא המביא הבקשה, הנה יבשר טוב בזה,

ומובן וגם פשוט, שיבשר טוב גם בהנוגע לעצמו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובמ"ש אודות הנהגה בלימוד, שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר שבכגון דילי' צריך להיות לימוד קבוע במשניות נוסף על שאר הלימודים, ובודאי למותר להאריך לדכוותי' שצריך להיות לימוד בתורת החסידות בכל יום וכן להפצת לימוד זה בכל מקום שידו מגעת.

ענין אותי ביותר מה שכותב אשר בסביבתו נמצא בן הרב ירושלימסקי מעיר קאמינקא רב דעיר קיעלץ, ושבידו גוף כתי"ק של הנשיאים וכו'. ואתענין לדעת יותר פרטים בזה, וכן האם יש אצלו ג"כ מרשימות וזכרונות מהנ"ל, שהרי אביו הי' גם מגזע אדה"ז, ובקשתי לברר את האמור בהקדם ולהודיעני, ות"ח ת"ח על כל הטרחה בזה.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

ו'תשנט

מו"ה דניאל: חסקינד, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רנח, ובהנסמן בהערות שם.

הרב ירושלמסקי: ראה קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' סג סי' לא-ב. אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ד אגרות תתקנה. תתר.