ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשס

ב"ה, י"ב אדר ב', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרה"ג והרה"ח אי"א נו"מ איש

אשכולות ומדעים עוסק בצרכי ציבור בעל

מרץ וכו' מוה"ר שלמה שי' המכונה ד"ר

שונפלד

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט אדר א', בו כותב ע"ד הארגון שיסד כת"ר הנקרא "קהלות קודש עבור ישראל" שתפקידו להעמיד בתי כנסיות בארצנו הק' תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו בב"א, ומסיים בהצעה להקרא נשיא הכבוד של ארגון זה,

הנה בהקדמת תודה לכת"ר בעד מחשבתו הטובה בזה, מוכרחני לסרב לקבל תואר כבוד כזה, בהתאם למנהגי בית הרב, ומשני טעמים, הא') בכלל אין נוהג בבית הרב ענין של נשיאות-כבוד, שהרי כפי שכת"ר מתאר בצדק תוכן תואר זה שאין בזה "שום חיוב או עבודה ממשית" כו', אין זו שיטת בית הרב, ואדרבה, במקום שנודעים בשם הר"ז משום שמשתתפים בפועל, או שמשתתפים בפועל בלי שידעו בשם, אבל לקבל תואר כבוד בלי עבודה בפועל, הרי זה נגד שיטתנו.

ועוד טעם, והוא העיקר, אשר בעוה"ר המצב באה"ק הוא כזה שכל מפעל משתייך לחוג מפלגתי, ולדעתי אי אפשר שהמפעל אודותיו כותב יהי' בלתי מפלגתי בפועל, או לכל הפחות בלי הצדדים השליליים שכל ענין מפלגתי לא ימלט מהם. ולכן אלה הרבנים הנמצאים על אתר, הנה עצם הענין שייקרא שמם על המפעל בודאי יוסיף בכיוון הנרצה של המפעל וימנע כמה הפרעות, והרי זה מחובתו של רב במקומו ומדינתו שאין לו להשתמט ממנה, משא"כ בנוגע לתכנית עבודתי ושטח פעולתי אני, כפי שהותוו על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר ולמעלה בקדש, כ"ק אדמו"ר אביו וכו'.

אינני יודע אם תכנית פעולתם כבר הוחלטה והוקבעה בצורתה שהיא דוקא לבנין בתי כנסיות. ואם יש עדיין מקום לדון בזה, ארשה לעצמי לעורר שכדאי שקו"ט להשתמש בכסף שישנו מן המוכן, כמו שכותב כת"ר, והעומד לגבות - לביסוס מוסדות החינוך על טהרת הקדש ובתי מקוואות, ובפרט בקשר עם העלי' שנתחדשה בחדשים האחרונים, אשר המצב בנוגע לחינוך על טהרת הקדש ומוסדותיו, וכן בנוגע למקוואות וטהרת המשפחה הוא משווע, ובתוספת אמצעים כספיים הרבה יש לתקן בשטחים אלו.

ובבקשת סליחה שנדרשתי לאשר לא שאלוני, אבל המכתבים והידיעות המתקבלים מאה"ק ת"ו בנקודות האמורות פולחים לב וכליות, וקשה להאריך במצב מבהיל זה, ובפרט שבודאי גם לכת"ר ידוע כל זה, על כל פנים בכללות.

בהזדמנות זו אאשר מכתבו - אישור קבלת מכתבי ליום היובל ויה"ר שרבות בשנים ירבה חיילים להחזקת היהדות המסורתית ועניני תורה ומצותי' והמאור שבתורה.

בכבוד ובברכה.