ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשסב

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

האברך וו"ח אי"א בעל מרץ ורב פעלים

נפתלי שי' הכהן

שלום וברכה!

ת"ח ת"ח על מכתבו מה' אד"ש עם המצורף בשו"ט מהתפתחות ישיבת הערב ור"פ מההתועדויות וכנוס בשבועות שעברו.

ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור בהנ"ל ובשאר פעולות צעירי אגו"ח בירושלים עיה"ק בתוככי צעירי אגו"ח ואנ"ש בכל אה"ק ת"ו.

ובהנוגע לשאלותיו:

א) מובן שצריך ללמוד עם התלמידים ענינים שיש בהם די מספיק טופסים, וכיון שהלכות ת"ת עתה מספיק, ילמוד הלכה זו, ובפרט שלימוד דוקא בחלק שו"ע זה דאדה"ז נדיר הוא.

ב) בתלמידים שלפני גיל מצות, יש מקום ללמדם בקביעות מאמרי חסידות הכי קלים, אבל לא פחות מגיל מופלא סמוך לאיש.

ג) מנהגנו, שבפסוק פותח את ידיך וגו' נוגעים בתפילין של יד ואח"כ בתש"ר, ויש נוהגים לנגוע ע"י רצועות התפילין ולנשקה.

ד) הנחת תפילין דר"ת, יעיין בזה בשער הכולל, והתחלת זמן הנחתם - גיל - תלוי ברגש.

ה) בהנוגע לק"ש במוצש"ק, - יעיין בזה בהיום יום, ונוסף ע"ז לא שמעתי הוראות.

ו) לימוד פרקי משניות וקדיש דרבנן אחר כל תפלה, ה"ז נוגע לעילוי הנשמה, ובמילא שייך גם כשהאבל הוא לפני גיל המצות.

ז) זמן הנח"ת לפני הבר מצוה, הוא ע"ד הנחתם לאחר גיל מצות, ז.א. כל משך התפלה.

ח) בהנוגע לל"ג בעומר, ולהדלקה שהיו נוהגים בה בירושלים עיה"ק ת"ו - קשה לדון בריחוק מקום ע"ד מנהג שנקבע בעיר ובפרט בעיר ירושלים ת"ו, וידוע עד כמה צריכים להיות זהיר במנהג ישראל, ולכן על אנ"ש בירושלים עיה"ק להתדבר בזה...

בהנוגע לנשיאת כפים בנעילה באה"ק ת"ו בתוככי אנ"ש - מובן שאת זה צריך לברר אצלם...

עלי להעיר שאין דעתי נוחה ממה שתלמידים צעירים בגיל לומדים בקביעות כל הלילה, כפי שנראה ממכתבו, שזהו ענין למבוגרים יותר באופן שלא יגע בבריאותם וכו' וכמובן גם מהלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א'.

יד) במ"ש בהנוגע להחובות, בטח שמהמגבית המיוחדת בתור יוצא מן הכלל, יעזרו באיזה סכום מתאים ליכולתם, אבל מובן שאי אפשר לקבוע לזה תמיכה, כיון שהמגבית עמוסה כ"כ בחובות.

טו) מ"ש ע"ד פתיחת ת.ד. ע"ש ישיבת ערב חב"ד - צריך להתייעץ בזה מקודם עם עסקני אנ"ש שבירושלים ת"ו, השקפתם הם בזה, והרי בכל ענינים האמורים נאמר, ותשועה ברוב יועץ.

ט"ז) מ"ש אודות נסיעה לכאן, - יש מקום לדון ע"ד נסיעה בשילהי אלול, באופן שיוכל להיות כאן כל החדש תשרי ותיכף לאחרי זה לשוב לירושלים עיה"ק ולעבודתו בקדש. - מובן שהנ"ל בא בחשבון באם לא תסבול עי"ז עבודתו בקדש בענינים הכללים וגם בעניניו הפרטים.

בברכה לפורים שמח ולבשו"ט ומפורטות.

ו'תשסב

חלקה דפסה בלקו"ש ח"ט ע' 281 חלקה בחי"ב ע' 238 חלקה בחכ"ב ע' 415 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

נפתלי שי': ראטה, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'ריב, ובהנסמן בהערות שם.