ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשסג

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה בו כותבת אודות עכוב טפול הרפואי עד לז"ך אד"ש הבע"ל,

ובודאי גם בזה יקוים פתגם הידוע כל העכבה לטובה,

ובמה שמדייקת בהמלה טפול, הטעם פשוט, כי זהו כולל כל הפרטים שבענין, נתוח מה שקודם לו ומה שלאחריו, והרי הכוונה והתכלית הוא שעיכ"ז תהי' רפואה קרובה ורפואה שלימה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן בהנוגע לבעלה שליט"א,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

נ.ב.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

במש"כ ע"ד ארגון נשי חב"ד - בטח מדברת בזה גם עם נשי חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ביחד תטכסנה עצה. והרי נאמר ותשועה ברוב יועץ.

ו'תשסג

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 463.