ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשסד

ב"ה, י"ג אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ברוך שי'

שלום וברכה!

נאך א ליינגערן איבעררייס, איז ערשט אנגעקומען אייער בריף פון מוצש"ק, אין וועלכען איר שרייבט די סיבה פון דעם ניט שרייבען, אבער עס איז באוואוסט דער ווארט פון תורתנו תורת חיים, אז אפילו א אנוס, כמאן דעביד לא אמרינן, ד.ה. אז נאך אלע תירוצים - צו שרייבען קומט דאס ניט.

אלענספאל, שמחתי דאס איר שרייבט דעם מאל מיט א פרייליכער שטימונג, וואס ס'איז אויפגעטאן געווארען דורך אייער ארבעט, און זיכער זיינען אויך פראן פאלען, וועגען וועלכער איר ווייסט נאך ניט, אין וועלכע עס זעהט זיך אן דער אויסגאנג פון אייער הארעוואניע.

וואס איר שרייבט, וועגען א מאמר פון מיר, אין דעם ספר וואס איר גרייט צום דרוק.

בכלל, איז ניט דער שרייבען מאמרים, מיין ענין. ובפרט צוליב פערשידענע טרדות, וועלכע ליידער די מערסטע זיינען ניט פון דערפרייענדע. און ליידער - זיי ווערן ניט ווייניגער, חאטש דאס איז מיין ארבעט, נעמט דאס אבער מער צייט ווי פארגעשטעלט זיך, און דעריבער קען איך זיכער ניט פארבינדען זיך מיט צייט און ספעציעל - לויט אייער שרייבען אז איר האט א גענוגענדע מאטריאל - התחלה פון פרקי דרבי אליעזר וכו', און דעריבער דארפמען ניט אויפהאלטען דאס דרוקען. וועט זיין ;63637#&אן ;63636#&א מאמר פון מיר.

איך האף אז צו דער צייט פון ערהאלטען מיין בריף, פילט אייער פרוי תחי' בעסער, און אויך אז איר טראכט ניט איבער וועגען געזונט, און טוט מער אין החזקת היהדות, וואס דורך דעם איז השי"ת מבטיח א אידען המצטרך לו ולב"ב שי', ובענינים העיקרים אמת'ן נחת, וואס דאס איז אידישער נחת, פון קינדער וב"ב שי'.

בברכה לבשו"ט משמחות בכל הנ"ל.

ו'תשסד

מו"ה ברוך: ליטווין, מט' קלעמענס. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תקכא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתצ.