ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשסז

ב"ה, י"ג אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב יעקב יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב והפ"נ שלאחריו,

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו, מתאים לתוכן כתבו,

ובטח ימצא אותיות מתאימות להסבירם, שככל מה שיוסיפו בעניני תורה ומצות יתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך להם, וככל שיהי' המצב טוב בזה, הרי בעניני טוב וקדושה תמיד יש מקום להוסיף עוד, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי,

ובמ"ש אודות שהות הזמן של שיחתנו, תקותי חזקה אשר ינצל את המדובר במשך זמן זה במילואו ולתועלת הרבים מתאים למשרתו בקדש בק"ק, ואז הלא היתה זו שיחה לא של יחיד עם יחיד, כ"א בהנוגע לכו"כ מבני ישראל, ומובן שככל שהוא ישתדל יותר בזה, הנה ירבה מספר אלו שרושם השיחה תהי' ניכר בהם, וק"ל. וזכות הרבים מסייעתו גם בהאמור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח בגו"ר.

נ.ב.

במ"ש לאחרי החתימה בהנוגע לשמש בקהלה וכו' ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, במענה לבקשת שמש בענינו, "קרא לשמש - ויזרח אור" שעל השמש להאיר את ביהכ"נ ובית המדרש ע"י שישתדל בהוספה בקביעות עתים לתורה בתפלה כדבעי וכו' ומסגנון מעשה הנ"ל מובן, שזהו ג"כ הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך להשמש ולב"ב שי', וק"ל.

ו'תשסז

הרב יעקב יצחק: האניק, אוק פארק מישיגן.

ידוע פתגם: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'קא, ובהנסמן בהערות שם.