ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשסח

ב"ה, י"ג אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מב' אד"ש, ויהי רצון שיבשר טוב בכל אותן הענינים אודותם מזכיר ובאופן דמוסיף והולך וכהסיסמא דשנה זו דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

הספרים ששלחו ממוסד הרב קוק ע"פ הרשימה מעש"ק ויחי נתקבלו לא כבר, ולפלא שהולך כ"כ בכבדות השגת הספרים ובפרט ע"פ מ"ש שכדאי להתקשר עם עוד מולי"ם ומחברים, שהרי עוד כוונה פנימית במשלוח הספרים, שיהיו ספרי חסידות אצל כל הנ"ל...

בברכת פורים שמח ולבשו"ט

בכל האמור.

ו'תשסח

מו"ה עזריאל זעליג: סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב לג'תתקכ, ובהנסמן בהערות שם.

הספרים ששלחו: ראה לעיל שם, ובהנסמן בהערות שם.

וכהסיסמא דשנה זו: ראה לעיל אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.