ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשסט

ב"ה, י"ג אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מז' אד"ש מבשר טוב מהטבת מצב בריאותו, ויהי רצון שיחזור לאיתנו כפשוטו ולאיתנו כמשמעו כמבואר בד"ה משכיל לאיתן האזרחי לרבנו הזקן (נדפס בקונטרס לימוד החסידות), ויבשר טוב בכל, הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים, אשר הא בהא תליא.

בשאלתו אשר פלוני בקשו להציע לו בכתב מהות חסידות חב"ד ושואל המוסמך הוא לכך.

הרי הנ"ל הוא מסוג מיוחד, שלא מכל אחד מקבל הסברה בהאמור, וכיון שפנה אליו, מהנכון למלאות בקשתו כפי ידיעותיו, ועל החששא שלו האם מוסמך לכך, - הנה בטח יציין להנ"ל המקורות, והעיקר שיאמר להנ"ל את החשש. ומכמה טעמים נכון שתהי' אצלו העתקה ממה שימסור להנ"ל, בכדי שבאם יהי' מתאים יוכל להשתמש בזה גם במקום אחר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח,

מ. שניאורסאהן

ו'תשסט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 487.