ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשע

[ט"ו אד"ש, תשי"ט]

מאשר הנני קבלת מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה,

- בו כותב ר"פ ובמסירת הפ"ש מכאן וכו', וכן ר"פ מהמצב ב... וכו',

ויהי רצון אשר תתחלנה הידיעות המתקבלות מאה"ק ת"ו בהנוגע לענינים הכללים וכן הפרטים, להיות טובות - בטוב הנראה והנגלה, ועד מתי?

ובפרט שסו"ס - מכריזים על ענין דופרצת, דפשיטא שצ"ל ג"כ בד' אמות של הפרט וד"א של הכלל, כוונתי שכל אחד צריך לעשות התלוי בו בכדי להמשיך הענין בגלוי. והרי גם ע"ז נאמר חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

והרי כאו"א מאנ"ש, ובפרט תלמידי התמימים, תפקידו כפול, לפעול בעצמו רצון תקיף ולפעול על הזולת ע"י תעמולה מתאימה וק"ל.

ויהי רצון שכיון שנמצאים אנו בחדש אדר עליו נאמר שנהפוך הוא ומסמך גאולה לגאולה מאדר לניסן, גאולה מכל דברים המעכבים עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב, הנה כן יבש"ט בכל האמור לעיל.

בברכה לבשו"ט בקרוב ולשנת הצלחה בכלל ובפרט.

ו'תשע

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 495.

מכריזים על ענין דופרצת: ראה גם לעיל אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.