ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשעא

ב"ה, ט"ז אד"ש, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו:

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

בברכה לת"ת ביר"ש.

לפלא מש"כ שבענין לימוד והפצת תוה"ח אין שינוי - והרי נצטוינו מעלין בקדש, ובפרט ע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שבתקופתנו - כאו"א בדוגמת המטפס על הר משופע ביותר שא"א עמידה כ"א עלי' או כו'. - וג"ז יש להמליץ במרז"ל שדורו שמשיח בא הוא כולו זכאי או חייב. וק"ל.