ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשעג

ב"ה, י"ז אדר ב', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

אחרי ההפסק הארוך, נתקבל מכתבו מיום ב' אדר ב'. כן קבלתי פ"ש מהשיחה שהיתה לו עם משלחת הסתדרות הרבנים, ופ"ש ג"כ על ידי הרב יעקב יהודה שי' העכט.

ותקותי שהשיחות יהי' להן המשך בכיוון הרצוי בענינים של פועל.

מובן שמה שכ' כותב בסיום מכתבו שהמתיחות תגבר עם התקרב מועד

הבחירות - מבלי להוסיף אפילו איזה בטוי של חבל על תופעה מצערת זו - הרי זה מוסיף מכאוב על מכאוב, כי מלבד עצם הענין המדאיב של פירוד הלבבות, אשר, כדבריו, עוד עלול להגביר, הרי נוסף על זה גם היחס האדיש כאילו הדבר הוא תופעה טבעית.

ועכשו שבאים אנו מחג הפורים, כשבקש המן להשמיד את כל היהודים, בלי חילוק והבדל, שמתוך כך באה התגובה אצל היהודים ג"כ לך כנוס את כל היהודים, בלי חילוק, עם הסיסמא של וצומו עלי, זאת אומרת לשוב אל השי"ת בלבב שלם, ובפרט אשר ענין גזרת המן שבדורנו ג"כ הי' עם הדיוק להשמיד את כל היהודים בלי חילוקים, יהי רצון שנזכה להתעוררות של כנוס את כל היהודים בהתקשרות להקב"ה כמו בימי מרדכי ואסתר.

כיון שכל ענין הוא בהשגחה פרטית, וכ' הוא יו"ר עולי בסרבי' באה"ק ת"ו, רצוני להביא לתשומת לבו, אף שבטח יודע בלאו הכי, כי עולי רומני' ובסרבי' העמידו ישיבה בקרית גת ובעזרת צאצאי חב"ד ואנשי חב"ד הנמצאים שם במספר חשוב היתה הישיבה לסניף ישיבת תומכי תמימים דלוד. ואף שתקותי שבתור יו"ר עושה כל מה שבידו למלוי צרכיהם של עולים חדשים אלה, ובפרט בנוגע לישיבה, לא באתי אלא להעדפה, שבודאי יש לכ' השפעה ואפשרות יתרה ותקותי שינצלן במדה המקסימלית למלוי צרכיהם המרובים הגשמיים והרוחניים גם יחד. ויהי רצון שיבשר טוב בזה ג"כ.

בכבוד ובברכה.

ו'תשעג

מר.. קורן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שמו, ובהנסמן בהערות שם.