ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפ

ב"ה, כ' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אד"ש, בו כותב אודות מצב רוחו וכו' שלכן אין ביכולתו לעשות מה בהנוגע לעולי רומיניא.

והנה בד"א באם יביט על הנ"ל כענין של מעמסה ועבודה קשה, משא"כ כשיראה הענין לאמיתתו, שזהו ענין משמח שיכול לפעול לטובה לכו"כ מבנ"י, ושגם בזה נאמר לא עליך המלאכה לגמור, אז בקל יכול לעשות בזה כפי יכולתו ובאופן דלאט לאט והליכה מדרגא לדרגא מן הקל אל הפחות קל, ובאופן שלא יתייגע ביותר, ובודאי שהרופא המטפל בו, לא רק שיסכים על זה אלא שגם יעודדו ויחזקו, וגם העבודה האמורה מביאה חיזוק בריאות הגוף כפשוטו נוסף על שאר הוראות הרופא,

וכיון שנמצאים אנו בחדש אדר דמרבין בשמחה, ומסמך גאולה לגאולה מחדש אדר לניסן, גאולה מכל דברים המעכבים עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב, הנה יבש"ט בכל הענינים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תשפ

מו"ה יחיאל מיכל: דברוסקין, חיפה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תשפו, ובהנסמן בהערות שם.