ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפא

ב"ה, כ"א אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי, בו כותב אודות בנם שליט"א אשר נעשה עצמאי יותר מדי וכו'

ובודאי ידועים לו, שלצערנו מקרה רגיל הוא בילדים שמטפלים בהם (מאיזה סיבה שתהי') ובפרט כשהענין בבן יחיד, שאי אפשר שלא ירגיש אשר מתחשבים עם צערו וכו'

וכמדומה כבר כתבתי, שנוסף על ההשתדלות מצד ההורים למעט תופעה האמורה, מצליח ומועילה הרבה יותר השפעה מחברים, השפעה במישרים ועוד יותר השפעה בעקיפין, כשיראה הנהגתם שהיא ע"פ התורה והמצוה וכו' והשפעה זו אפשרית להיות מחבריו בכתה בה לומד, מחברים עמם משחק או שהוא מבקר בביתם, ובטח גם הרופא שיתייעצו עמו בהנ"ל ייעצם כל הנ"ל, ויהי רצון אשר יצליח גם בכל האמור נוסף על ההצלחה בהטבת בריאות בנם בגשמיות גם הטבה ברוחני[ו]ת.

תקותי, אף שאינו מזכיר עד"ז במכתביו, שיש לו קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדור[ו]תנו נתגלתה, בתורת החסידות, שכמדומה איזה פעמים שוחחנו עד"ז בההכרח הכי גדול בזה ובפרט בתקופתנו ובמדינה זו וביחוד כשזקוקים לברכה נוספת מהשי"ת שישפיע בגלוי שבנפש ובפנימית הנפש של ברא כרעא דאבוה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.