ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפב

ב"ה, כ"ב אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום 3/13 עם המצורף אליו, שנמסר ללשכת חשאין, שהיא מהמדרגות הכי נעלות במצות הצדקה השקולה כנגד כל המצות.

ומסיימת בו, שהאמור הוא כעין הודאה לי,

ובידה להביע הודאה בצורה עוד נעלית ע"י העזר בעבודתי שהוא באמת תפקיד כל איש ואשה הישראלים, והוא הפצת היהדות והחזקתה ע"י קירוב לבן של בני ישראל, שהשפעתה עליהן, לאבינו שבשמים, אשר קירוב לב זה הוא ע"י שמעוררים אותם ומכירים אותם את גודל ההכרח של אורח חיים בחיי היום יומים, מתאים להוראת תורתנו תורת חיים, ובאופן לבבי ודרכי נועם, שאז דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב השומע, וגם על זה נאמר אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר