ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפד

ב"ה, כ"ב אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מטו"ב אד"ש בקשת ברכה פ"נ,

ויקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

ובודאי למותר לעוררו, שכל הוספה בעניני הפצת המעינות חוצה, שזהו מתפקידו הפנימי של כאו"א מאנ"ש, ועאכו"כ של התמימים וביותר המשרתים בקדש מרא דאתרא, שכפירוש רבנו הזקן, ענינו שהוא הבע"ב של המקום, ולפום גמלא שיחנא, יוסיף השי"ת בברכותיו בהמצטרך בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ו'תשפד

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 529.

כפירוש רבנו הזקן: ראה גם לעיל חי"ד ד'תתיח, ובהנסמן בהערות שם. חי"ז ו'רלב.