ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפה

ב"ה, כ"ג אד"ש, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מוהרש"ז שי'

בעתו קבלתי הפתקא מט"ז אדר א' עם המוסג"ב, ובטח כשיהי' המשך בזה יואיל להודיעני, ות"ח מראש.

בהזדמנות זו מוכרחני להביע תמיהתי שעדין לא נשמע כלום בענין חזית מאוחדת.

וידוע לכ' השקפתי שגם בבחירות הקודמות הי' הכרח בחזית דתית מאוחדת, וכמו שדעתי ברורה בכל התוקף נגד חזית תמידית, כן דעתי ברורה שחזית דתית טכנית מאוחדת - הכרח היא לבחירות, ובתוקף גדול עוד יותר במצב ההוה שנתגברו השמאליים משא"כ בין הדתיים. וכיון שראינו קושי אירגון החזית בעבר שדורש הכנה בעוד מועד, והכנה ארוכה, בודאי שצריך להזדרז בזה, ובפרט בשים לב למצב הכללי שיש לחשוש להפתעות מצד השמאליים לכבוש את דעת הציבור. שלכן העדר העשי' בעוד מועד יוכל להביא היזק בל ישוער מראש.

דרך אגב, דברתי בענין זה עם מר חיים משה שי' שפירא כשנפגשנו פה, ותקותי שסיפר לכ' בהזדמנות המתאימה.

ובימים אלו של החודש שמרבין בו בשמחה אסיים בענין של שמחה וברכה לכ' להולדת הנכד שי', ויהי רצון שההורים שי' יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ויהי' להם ולכ' ממנו רב נחת אמתי ונחת חסידותי.

בכבוד ובברכה.

ו'תשפה

מוהרש"ז: שרגאי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רסו, ובהנסמן בהערות שם.