ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפו

ב"ה, מוצש"ק פ' החודש הזה לכם, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכל אחד ואחת אשר בכפר חב"ד

- מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע -

ה' עליהם יחיו

לשלום אין קץ ולברכה !

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לכל אחד ואחת מהם ברכת חג כשר ושמח, זמן חירותנו, חירות אמתית,

ואשר ימשיכו מחירות ושמחה זו בכל עניניהם, הפרטים והכללים, בימי כל השנה כולה - שנת שבתון שבת לה',

- משבית מזיקין, תשביתו שאור, כי אם שובה ונחת, עונג ומנוחה, התגלות תענוג העליון.

ובמהרה בימינו ממש, נזכה לקיום דברי רז"ל ויעודם: החדש הזה לכם... הגוי אשר ה' אלקיו... בו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין ליגאל, בגאולה האמתית והשלי מה על ידי

עלית הפורץ - משיח צדקנו - לפניהם, מלכם מוציאם ממצרים וגבולים, פורץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בברכת חג הפסח כשר ושמח מתוך הרחבה אמתית ולקיץ בריא ושמח.

שלחתי מצה שמורה, ובקשתי אשר ועד הכללי של כפר חב"ד וועד הרוחני - והרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ כו' הרש"ז שי' מרא דאתרא בראשם - יחלקון לתושבי כפר חב"ד וליחידי עסקני חב"ד אשר באה"ק ת"ו - שליט"א.

ויהי רצון שתפעל פעולתה, פעולת מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסותא במילואה.

משבית מזיקין: ילקוט בחוקותי רמז תערב.

תשביתו שאור כו': בארוכה - ראה רשימות הצ"צ עה"פ מזמור שיר ליוה"ש, סי"ב (נדפס במילואים לפי' על התהלים).

דברי רז"ל: שמו"ר פט"ו, יא.

הפורץ... מלכם: מיכה ב, יג.

ו'תשפו

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 242 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.