ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפז

ב"ה, כ"ז אדר ב', ה'תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת ישיבת קרית גת

מסונפת לישיבת תו"ת דלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבם מי"ט אדר שני והקודמו עם המצו"ב.

ואני תפלה, אשר חפץ ה' בידם יצליח לבסס הישיבה ולהרחיבה, הן בכמות (מספר התלמידים) והן באיכות (רמת הלימודים).

אשר בכל עת ובכל מקום נצטוינו על תלמוד תורה ביראת שמים ו(גדול) תלמוד שמביא לידי מעשה, לימוד על מנת ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים כו', ועל אחת כמה וכמה בדורנו זה דעקבתא דמשיחא חושך כפול ומכופל, שזה עוד מגדיל ביותר וביותר ההכרח דנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זו פנימיות התורה, ואף כי בארצנו הק' ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה,

והבטיחונו חז"ל לפום גמלא שיחנא, אשר נותן התורה ומ;63636#&צוה המצוה הוא המשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית, ונותן היכולת הכח והאפשריות למלא צוויו, ולא עוד אלא גם בשמחה ובטוב לבב, וכדברי חז"ל וכן לדבר הלכה (שבת ל, ב).

ויהי רצון אשר, כתחילת התוספתא שם, תשרה שכינה במעשה ידיהם מתוך שמחה של מצוה זו, ותתרבה ברכת ה' והצלחתו בכל עניני הישיבה האמורה, וזה ישמש ג"כ צנור וכלי לברכת השי"ת והצלחתו בכל הענינים, גם הפרטיים, של התלמידים הר"מים הר"י ההנהלה והתמכין דאורייתא, הם ובני ביתם שיחיו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות מהצלחתם מופלגה בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

נעם לי לקרות בהפרטי-כל ע"ד ראשית פעולות משרד ישיבת תומכי-תמימים דלוד בעניני סניף זה דישיבת קרית גת, ובטוחני בהצלחתה. ומוסג"ב המחאה מהמשרד דכאן - בתור השתתפות ראשונה.

ו'תשפז

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 487.

ישיבת קרית גת: ראה לעיל אגרת ו'תשכט, ובהנסמן בהערות שם.