ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפח

ב"ה, כ"ח אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק והקודמו, ובודאי בנתיים קיבל הפ"ש ע"י הרה"ח אי"א נו"נ בעל מרץ ורב פעלים כו' מיכאל שי'.

ויה"ר שתמולא בקשתי להביא בשו"ט מכאן ולהביא ולכתוב בשו"ט משם ובמקומות שיהי' שם דרך נסיעתו, ומובן לכל לראש מישיבת תומכי תמימים.

וכיון שנמצאים אנו בסיום חודש אדר ונכנסים לחודש ניסן, אשר כל החודש הוא ראש חודש (של"ה מובא בדא"ח ונדבר הביאור אשתקד) שענין ר"ח, שאף שאינו באיסור מלאכה ויש בו מעשה, בכ"ז אינו בבחינת יום המעשה כמבואר במ"א בארוכה [מהם באוה"ת בי' דד"ה מחר חדש], יהי' כן בפועל אפילו בעניני מעשה דכל אנ"ש, ובענינים דתו"ת בפשיטות וממילא תהי' הבריחה ויציאה ממצרים וגבולים גם באופן דדקות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תשפח

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תמח, ובהנסמן בהערות שם.

מיכאל: כנראה - ליפסקר.