ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשפט

ב"ה, כ"ח אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל

מדות כו'

מו"ה יוסף חיים שי' הכהן

וזוג' הרבנית מרת מלכה רייזיל תי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק עם המצורף אליו.

במ"ש האם יתחיל ללמוד הלכות גיטין, הנה בודאי יש אצלו קביעות עתים בלימוד התורה ובזה לימוד נגלה דתורה, וקביעות זו הרי יכולה להיות בהלכות האמורות.

נעם לי לקרות במכתבו רשימת ההתועדויות שהיו במשך ימים שעברו, ופלא שאיננו מזכיר האם נדפס אח"כ במכ"ע וכיו"ב ע"ד ההתועדויות, שהרי זוהי אחת הדרכים להמשיך (צוציען) מחוג יותר רחב להתועדות הבאה ולהפעולות בכלל, וק"ל.

כמדומה שעד עתה לא נתנו לגבי' את ההמחאה שנשלחה בקשר עם ענין המקל, ומובן שפלא הדבר ובטח יודע בזה.

ישנם ענינים שאין דורשים טרחה כלל, ובכ"ז אינם נעשים ע"י עמא דבר מפני חסרון ידיעה, וכוונתי לענין מכירת חמץ, וכדאי הי' שידפיסו עד"ז במכ"ע, הנקודה בהענין שאין בזה כל טרחא כלל וכלל וכו'.

ומובן שיש להזהר בזה שלא יגע בפרנסתו של מי שהוא, אבל באם יהי' פרסום מתאים לא לבד שלא יוגרע בפרנסתו של מי שהוא אלא אדרבה, וק"ל.

בברכה לבשורות טובות ומשמחות בכל האמור.

ו'תשפט

מו"ה יוסף חיים שי': רוזנפלד, פריסקא. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תריב, ובהנסמן בהערות שם.

ענין המקל: ראה לעיל אגרת ו'תריב.