ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשצא

ב"ה, כ"ט אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אליעזר ירוחם שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת הפתקא דכת"ר מיום השני, ציון לדברי הד"ח על התורה, בפירוש מאמר רז"ל, האומר סלע זה לצדקה וכו' ה"ז צדיק גמור.

ומלתא אלבישייהו יקירא, והרי ששים רבוא פירושים בדרוש, כמבואר בשער הגלגולים הקדמה י"ז.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח.

ו'תשצא

מו"ה אליעזר ירוחם: הלברשטם, ברוקלין.

ציון לדברי הד"ח: בהמשך למ"ש בשיחת יו"ד שבט ה'תשי"ט (לקו"ש ח"א ע' 153), בפי' מרז"ל האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחי' בני ה"ז צ"ג, ופרש"י אם רגיל בכך.

וב"דברי חיים" עה"ת מביא בשם מורו מלובלין זצלל"ה, כוונת החז"ל בפי' הקונ', כי אם הוא רגיל בכך, מתוך שלא לשמה יבוא ללשמה ולכן צדיק גמור.