ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשצב

ב"ה, כ"ט אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות ענין החשמל, - ישנם בזה כמה אופנים בהפעלת האור, ולכן קודם לחוו"ד צריך לברר איך פועלים המכונות במקום פלוני ובהנוגע לשמוש פלוני, ובהנוגע להמושב אודותו כותב, הרי אפשרי שמקבלים הם הענערגיע מתל אביב, או שישנה מכונה מיוחדת בשביל המושב וכו' כי בהנוגע למושב קטן, ונצרך ענערגיע בשביל ענין זעיר לפ"ע, יש לאצור הענערגיע הנקרא ברוסית אף שכמובן בכלל ענין נדיר הוא, ומפני כמה טעמים טכניים, כספיים וכו', בכ"ז אף שאינו אלא מיעוטא דמיעוטא, מעכב זה בחוו"ד ברורה, ובפרט שאין צריך בזה, כיון שיש לברר על אתר סוג המכונות ואופני פעולתם, ובהתאם לזה גם הפסק דין ברור יהי'.

ועוד להעיר, כמו בשאר עניני המקום אודותם כותב, העירותי בכ"פ שלא המה הראשונים במושב בכגון דא, הרי יכולים לברר איך מסדרים הענין בקוממיות וכיו"ב.

וכמדומה שסיפרו לי שיש שם מכונה משלהם בהנוגע ליום השבת, ואז יש לקבוע ברור אופן פעולתה ולסדרה באופן המותר ליום השבת. ועד"ז הוא גם בהנוגע להסוכר וכיו"ב, שכאן אין ידועים הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בענינים הכללים ובענינים הפרטים גם יחד ולחג הפסח כשר ושמח.

ו'תשצב

מו"ה ישראל שי': ליבוב, כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לקמן ו'תתקע.

ענין החשמל: בשבת באה"ק שהפעלת המכונות ע"י בנ"י. ראה גם לעיל חי"ד אגרות ד'תתקסג. ד'תתקסז.

;AKKYMYARTOPb8209#&: מצבר.

בהנוגע להסוכר: מביח"ר שעובדים בו בשבת.