ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשצג

ב"ה, ער"ח ניסן, חודש דיציאת מצרים, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם והפ"נ בם כותבים ע"ד הבחירות לועד כפר חב"ד והתמסרותם לעבוד בעניני כפר חב"ד.

וקראתי הפ"נ פעמים על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מייסד הכפר ומנהלו.

ויהי רצון שתהי' עבודתם ופעולתם בהצלחה מרובה שיכוונו לרצון רבינו נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר מיסד הכפר ומנהלו, לעשות בכל הדרוש וכדבעי למיהוי ובדרכי נועם ובדרכי שלום, אבל - במקום שצריך - בתוקף הראוי, וסו"ס הרי כל תושבי הכפר חפצם האמתי - למלאות חפץ ורצון מייסד כחב"ד, ז.א. ביסוסו של הכפר והרחבתו הן ברוחניות והן בגשמיות, ולכן התקוה חזקה שכאשר יעשה הועד במרץ לתקן הענינים השונים בכפר חב"ד, יראה תיכף הצלחה בפועל.

וגדול זכותם של כל אלו שיתמסרו במסירה ונתינה הדרושה לעבודת ועד כפר חב"ד.

ובודאי רבנו נשיאנו יעורר ר"ר להצלחה מרובה בהאמור. וגם לברכה מרובה בעניניהם הפרטים הן הרוחנים והן הגשמים.

המצפה לבשו"ט ומפורטות בכהנ"ל וחותם בברכת חג הפסח כשר ושמח.