ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשצד

ב"ה, ראש חדש ניסן, חדש הגאולה, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

כל תלמידי ישיבות הערב אשר

בירושלים עיר הקודש ת"ו ב"ב ע"י משיח

צדקנו

ה' עליהם יחיו

לשלום אין קץ ולברכה!

המכ' והפ"נ נתקבלו. ובעמדנו בראש חדש ניסן, בו נאמר ועליו נאמר: החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה,

אביע ברכתי לכל אחד ואחד מכם, אשר תוסיפו ותלכו מחיל אל חיל, בלימוד תורתנו הקדושה תורת חיים ובקיום מצותי' בהידור, ובהנהגה מתאימה לבני ישיבה, ועל אחת כמה וכמה - ישיבה המתנהלת ברוח חב"ד, על פי הקו שהתוו לה רבותינו נשיאינו, אשר צריך להיות מהלך בקדש, וכמבואר בתורת החסידות שאמיתית ענין הליכה היא כשישנו שינוי במהות, ז.א. לא רק הוספה בכמות התמדה ושקידה, אלא גם באיכות, אופן הלימוד. ונוסף על זה - מוכרח שגם על חברו ישפיע כל אחד בזה, כמצווה עלינו ואהבת לרעך כמוך. ובפרט אשר בישיבה חסידותית, וביחוד בישיבה מיסודם ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו, נשיאי חב"ד, הנה כל התלמידים גוף אחד הם.

ובכל תפקידים אלו הובטחנו - לפום גמלא שיחנא.

וכמו שבאמירת משה לכל זקני ישראל, לכל ישראל - לאחרי שמעו דבר ה', החדש הזה לכם גו' - הקדים והתחיל:

משכו וקחו גו' הפסח - ופירשו חכמינו ז"ל: משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן ושחטו - לאלהיהם של מצרים, ועשו הפסח, שבכך הקב"ה פוסח עליכם,

כן גם אתם תתעוררו מראש חודש זה ולכל הימים וחדשי השנה הבאים אחריו, למשוך ידיכם, מעבודה שהיא זרה לכם, זרה לכל אחד מבני ישראל, כי עבודתו היא אך ורק, בלשון המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני,

וקחו כו' ושחטו לאלהיהם של מצרים, של כל הסביבה, אשר מוגבלת היא ומדודה במצרים וגבולים של החומר והגשם.

ועשו הפסח, דילוג ולא עלי' מדרגא לדרגא, כי אם לאהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למתקא, שתהפכו כל עניני הגוף והנה"ב, לאור וקדושה, ובכך הקב"ה פוסח עליכם, יחוס עליכם ויגן מכל דבר בלתי רצוי, ולראש ולראשונה - מכל הענינים המבלבלים את האדם מהליכה בדרך תורתנו תורת חיים, חיים בעולם הזה וחיים בעולם הבא.

וגדול זכות הנהגה האמורה, דמשכו ושחטו ועשו הפסח - להוסיף ברכה והצלחה גם - למשפחותיכם - ועניניהן, ולכל לראש - להוריכם ומוריכם שליט"א.

בברכה לבשו"ט ולחג הפסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

כמבואר בתורת החסידות: ראה ד"ה זה היום תש"ט ובכ"מ.

זקני ישראל, לכל ישראל: ראה מכילתא כאן.

ופירשו חכמינו ז"ל: שמות רבה פט"ז, ב.

שהיא זרה: ראה שבת קה, ב.

מדרגא לדרגא: לקו"ת חוקת סא, ג.

לאהפכא: זח"א ד, א. תניא ספ"י.

יחוס ויגן: ת"א ות"י לשמות יב, כג.

למשפחותיכם: ראה בחיי (שמות יב, כא): למשפחותיכם כו' וכן בימות הגאולה כו'.

ו'תשצד*

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 666 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה דוד שי': איידלמן, ספרינגפילד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תרסו, ובהנסמן בהערות שם.

שנת ופרצת: ראה גם לעיל אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.

ידוע בזה הוראת: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'קע, ובהנסמן בהערות שם.