ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשצד*

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים כו' מו"ה דוד שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח ניסן.

ת"ח על הבשו"ט מהצלחת הבאנקעט בכלל. מובן שמצער זה שהי' בחלישות מצב הכספי שבדבר, והרי זהו כסף המביא גם לכסף ברוחניות אהבת ה' דלית פולחנא כפולחנא דרחימותא. ובודאי כמנהג באנקעטין, יש להשתדל למלאות עכ"פ במדה מסוימת גם עתה, על יסוד הרושמים מהבאנקעט, וק"ל.

במ"ש אודות בנין ביהכנ"ס "קדימה", שיש מקום לומר שיעמוד למכירה, אם להתענין בזה.

ידועה שיטתי בכגון דא שנכון הדבר, ובפרט בשנה זו שנת ופרצת, שנת השמיטה שבת לה' משבית מן המזיקין וכו', בשובה ונחת תושעון, תענוג ומקור התענוג (ראה הצ"צ לתהלים עה"פ מזמור שיר ליום השבת, עיי"ש היטב), אלא שמובן שצריכים להתיעץ באופן חשאי עם המקורבים בענין זה מאנ"ש דספרינגפעלד, ולאחר זה לבוא בקישורי דברים עם מרכז תו"ת. ומובן שנכון להתדבר גם עם בוסטון שעשו כהנ"ל, ואין חכם כבעל הנסיון.

וזכות יומי זכאין הם ימי חודש ניסן, חודש הגאולה דבו עתידין להגאל, יעלה הפורץ לפניהם ופרצת כו', תעמוד להם להצלחה בכל הנ"ל.

בברכה לבשו"ט.

בשאלת... בענין נתינת שם לנכדו אשר יולד, בכלל ידוע בזה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר קביעות השם להילדים צריך להיות על ידי ההורים שיחיו, וכזה הי' עונה כשהיו שואלים אותו בכגון דא.

וטעמו מובן עפ"י המובא מהאריז"ל שהשם הניתן להילד הוא עפ"י ההתעוררות מלמעלה לההורים לכוין לשרש הנשמה בגופה, וכמבואר בשער הגלגולים ובעמק המלך.

בכ"ז כיון שהנ"ל עורר חשש בהשם אודותו כותב, ובכלל אמרו דדוקא אמאן דלא קפיד לא קפדינן, למה להם ליכנס לחששות.

כיון שכותב שהנ"ל נתגדל אצל חסידי חב"ד מלפנים, תקותי חזקה שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות וכהוראת רבנו הזקן קביעות לא רק בזמן כ"א גם, והוא העיקר, בנפש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.