ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשצו

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו אד"ש, בשאלתו אודות העברת אחיו ע"ה מביה"ח אשר בליאן, לאה"ק ת"ו.

בכלל אין עניני פסקי דינים, ובפרט שהרי נמצא בעיר מלאה רבנים מורי הוראה בישראל.

בכ"ז בכדי שלא לעכב הענין כותב הנני גם חוו"ד, אשר נכון הדבר וגם רצוי, ומאותן הטעמים שכותב במכתבו ועוד. אבל ע"פ האמור, ישאל גם דעת רב מורה הוראה בסביבתו, שבודאי גם הוא יאמר כהאמור, שהרי מפורש הדבר בפוסקים.

ומובנת הפליאה, שאין מזכיר דבר בהנוגע לפעולותיו בקדש הפצת היהדות והחזקתה, ובפרט בתקופתנו שחובת גברא הוא וחובת השעה, ויהי רצון שלא יחסר אלא בכתיבה אבל לא בהבפועל.

כן תקותי ששומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט ומשמחות ולחג פסח כשר ושמח.