ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשצז

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מפורים ושנים הקודמים, ובינתים בטח כבר קיבל מכתבי שבו מענה על איזה מהענינים שכותב בהנ"ל...

ובמ"ש אודות אופי עסקנות חב"ד באה"ק ת"ו, הרי ידועה ההוראה בכגון זה שלכל לראש צריך לעשות כל אחד במרץ הכי גדול כל התלוי בו, ובאם רואה שמי שהוא אינו ממלא תפקידו הוא בשטח האמור, הרי אדרבה עי"ז יוסיף עוד מרץ ועוד כח בפעולתו בענינים. ומשני טעמים, עפ"י פשוט כיון שראה שחסר, לו יהא בחלק חברו, משתדל למלא החסר, ועוד שע"פ תורת החסידות מכיון שהראו לו שבנקודה פלונית חסר, ידועה דבר הבעש"ט שדבר ברור הוא שזה הענין שייך לו, כי אין הראי' לבטלה, וק"ל.

ועוד נקודה שלישית נוספת בכל האמור, שרואים במוחש צדקת מאמר רז"ל אין אשה מתקנאת כו' וקנאת סופרים תרבה חכמה.

מובן וגם פשוט שמ"ש במכתבו שאינו מוצא חן וכו', אין לזה כל יסוד כלל וכלל, וכבר כתבתי לכמה מאנ"ש שעיכוב מכתבי הוא רק מפני הטרדות וכיו"ב.

כיון שנכנסנו לחודש ניסן שבו עתידין להגאל וכפסק המדרש (שמו"ר פט"ו, יא), ושם במדרש שגאולה זו היא גם יציאה משעבוד ברזל לשעבוד תורה, ועפ"י הכתוב בתניא רפל"ז שעניני ימות המשיח תלוים בעבודתנו במשך זמן הגלות, שמזה מובן שעתה צריכים לצאת משעבוד ברזל לשעבוד (ז.א. שבקושי פועלים בעצמו לעשות ורק בתור שעבוד ועול, אלא ששעבוד זה הוא שעבוד) תומ"צ, ובפרט חזוק מוסדות ועניני חב"ד שבשטח חינוך על טהרת הקודש שבזה הרי תומ"צ גם יחד - תקותי שעתה יוסיף חום, אור וחיות בפעולות לכל הנ"ל, וישמש דוגמא חי' לעוד עסקנים בענין זה בסביבתו, נוסף על מה שישתדל עמהם בדיבור, והבטיחונו רז"ל יגעת ומצאת, וידוע הדיוק של "ומצאת" - שהוא בדרך מציאה הרבה יותר מכפי המשוער עפ"י היגיעה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחג פסח כשר ושמח.