ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתא

ב"ה, ששי בניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אליעזר ליפא שי'

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג אד"ש, ולאחרי כן גם הספרים ששלח כפי הרשימה דלמטה, ובראשם ספרו הוא, אוצר מאמרים על התורה.

ובודאי ינהג בכגון דא גם על להבא, ות"ח ת"ח מלמפרע על העבר ועל העתיד לבוא.

ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים יעשה להפצת היהדות הנגלית והפנימית בחוגים ההולכים ומתרחבים ומתוך בריאות הנכונה, בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות, שאם בכל זמן ובכל מקום גדול הי' ענין זה (עיין זהר ח"ג ה' א' שענין הגדולה הוא, כשמלכא וגם מטרוניתא קוב"ה וכנס"י תורה ומצות בפועל בארץ הגשמי דוקא כמבואר בכ"מ).

עאכו"כ בדרא דעקבתא דמשיחא, וביחד עם זה נקודה האחרונה לביאת וגילוי דזה העומד אחר כתלנו ומשגיח ומציץ.

ויהי רצון שיהי' גילוי זה בעגלא דידן, ז.א. בקרוב ממש, וכפס"ד רז"ל (שמו"ר פט"ו י"א) שבניסן עתידין להגאל ולכך קבע בו שמחה, גאולה בשמחה בשובה ונחת ויראנו נפלאות.

בברכה לבשו"ט וחג פסח כשר ושמח.

נ.ב.

כדרכי ולחביבותא דמילתא, אציין עכ"פ נקודות בהנוגע לספרו ומתחילין כו' שחבל שלא לקט עכ"פ איזה פנינים מאוצר חסידות חב"ד, וחבל מכמה טעמים, אף שבטח לימוד זכות בזה, שלא רק בו תלוי הי' הלקט וד"ל, בכ"ז הרי הקורא ולומד בספרו, סו"ס לא יגיענו פנינים האמורים האמיתים המשקפים ומאירים באופן מיוחד כו"כ ענינים וגם השקפת עולם וכו', ובודאי לדכוותי' אין צורך באריכות בזה, ובפרט שתקותי שמתוך הרחבת הדעת עוד יוסיף ידו להו"ל כגון האמור, וימלא גם בשטח עליו העירותי, והרי אז מקום למילוי במדה כפולה. ומובן ששמתי לבי בהתחלת ספרו והביא מתורת חב"ד וכן בההקדמה מאדמו"ר הצ"צ, וזה עוד מחזק הלימוד זכות האמורה, שהרי בהנוגע להקדמה והתחלה, רק הוא בעצמו הי' הקובע.

ב) בלקוט ריש פ' משפטים ע' קל"א, בפירוש דברי הבית יעקב - י"ל שכוונתו להדין, שכשבאים לפני בי"ד אין לחלק כבוד לאחד, יהי' מי שיהי', בשביל שלא יסתתמו טענותיו של השני. לכן גם בפרשה הסתירו שמיוחד הי' הדבור למשה.

ג) שם ע' קצט, מהמלקט ע"פ התניא פל"ב. ודפח"ח. ולהעיר שהמדובר בתניא מבואר עוד יותר בלקו"ת פ' מטות ד"ה החלצו ואיך שזה נוגע לשם הוי'. והרי תרי"ג מצות תליין משם הוי' (הקדמת ת"ז ב, א. שם ת"ב). וע"י חילוף מ"צ בא"ת ב"ש - מצוה הוא שם הוי' (לקו"ת ויקרא ב, א).

ד) שם ע' רסט. מתניא פ"ה. להעיר ממו"נ ח"א פס"ח (פיה"מ אבות ספ"ג).

ו'תתא

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"א ע' 453 חלקה בחכ"ב ע' 309 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אליעזר ליפא: לביא, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תשלא, ובהנסמן בהערות שם.

בלקוט ריש פ' משפטים ע' קל"א: למה לא נאמר בזו הפרשה וידבר ה' אל משה .. אכן לאשר הענין הזה מדבר במשפטים ובענין המשפט אז אין הפרש בין קטן לגדול.. כולם שוים בענין המשפט.

שם ע' קצט: מה שמיטה מסיני אף כולם מסיני.. תניא פרק לב.. מדברים אלה יותר שאי אפשר לקיים שום מצוה בשלימות אם לא מגיעים קודם למדריגה של ואהבת לרעך כמוך.. זה שאומר.. מה שמיטה מסיני כו'.