ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתב

ב"ה, ז' ניסן, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מתפללי בית הכנסת "מעוז אביב",

ובראשם הגבאים הנכבדים ר' פנחס הכהן

רובין ור' יצחק מרטין ור' שלום קורנפיין

כולם יעמדו על הברכה

שלום וברכה!

קבלתי מכתבם מיום ג' אדר ב' אשר בהשתתפותו של הרב יודאסין שי' נגשים לבצע תכנית לבנית בית כנסת במקום צריף העץ הקיים, ותקותי אשר בית הכנסת יהי' גם כן בית המדרש ללימוד שיעורים קבועים ברבים, כמו שכותבים במכתבם.

מתאים לכתוב חבר אני לכל אשר יראוך גו' מוסג"פ השתתפות סמלית, ויהי רצון שיראו פרי טוב בעמלם.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.