ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתג

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהתועדות יום ההילולא

של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב זצוקללה"ה נבג"מ

זי"ע, נשיא ישראל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מיום סגולה הנ"ל מכתב ברכה.

וברך לקחתי ואשיבנו, אשר כמ"ש ואברכה מברכיך, יתברכו כאו"א מהם בברכתו של הקב"ה.

אשר שתי המעלות בה, מעלת הברכה ומעלת התפלה, כמבואר בארוכה בד"ה אריב"ל תרכ"ט.

ומגלגלין זכות ליומין זכאין, ימי חדש ניסן, אשר כל ימי חדש זה הם בבחי' ראש חדש כמ"ש בשל"ה (פרשה בא) הובא בד"ה החדש הזה לכם תרכ"ו, אשר החדש וכל הענינים אשר בו, עליהם נאמר החדש הזה לכם, שכדברי רז"ל, הוראה בזה שמיוחדים בזה בני ישראל, וק"ל.

וזכות בעל ההילולא אשר אמר לפני הסתלקותו, איך גיי אין הימעל און די כתבים לאז איך אייך (אנכי עולה השמימה והכתבים הנני משאיר לכם) שמודגש בזה שכתבי דא"ח שלו, הרי זהו בחילוף וממלא זה שעולה השמימה.

וכהודעת רז"ל, שצדיקים דומים לבוראם, אשר עליו נאמר אנא נפשי כתבית יהבית (שבת ק"ה א') [ראה תניא פרק מ"ז בשם זהר הק'], תעמוד לכל העוסקים בתורתו, וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הליכה בהדרכותיו והנהגותיו, לתוספת התעוררות ר"ר מנשיא ישראל בהמצטרך להם מנפש ועד בשר.

בברכת חג הפסח כשר ושמח ולבשו"ט בכל הנ"ל.

ו'תתג

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 423.