ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתד

ב"ה, ח' ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, שנתקבל באיחור זמן, ומתאים לבקשתו נשלח המענה, מבלי לחכות על התור.

בו כותב אודות ישיבת אחי תמימים אשר ב... והנהלתה.

ולפלא השאלה והספק בדבר המפורסם, והוא:

ידוע אשר כשיסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הישיבה המרכזית תומכי תמימים אשר בברוקלין, ולאחרי כן יסד - על ידי שלוחיו - סניפים לה בערי השדה בשם ישיבות אחי תמימים...

קבע גם כן הסדר, אשר - על שלוחיו בערי השדה לנהל הישיבות אחי תמימים במקום התיסדותם, בצירוף עסקנים ואנ"ש אשר במקום, בצורת ועד דירעקטארען וכיו"ב.

והי' בכל דבר הקשה, אשר לא יוכלו להפתר על אתר על ידי השליח והועד, יפנו בזה ויתדברו עם הנהלה המרכזית אשר בישיבה המרכזית אשר בברוקלין.

והי' אם גם זה לא יספיק, יפנו אל כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוא יורה חוות דעתו.

ובסדר זה התנהגו כל ישיבות אחי תמימים אשר בארצות הברית וגם הצליחו, ומובן אשר סדר זה, אין ברצונו של מי שהוא לשנותו, ובפרט שהרי ראה הצלחה בפועל בהנהגה האמורה.

וכיון שבטוחני אשר כל עסקני ישיבת אחי תמימים ד... כוונתם למטרה שהציג כ"ק מו"ח אדמו"ר, והוא להגדיל תורה ולהאדירה על ידי המוסד הק' בחינוך מתאים דתלמידיו על טהרת הקדש, בודאי ינהגו באופן האמור גם מכאן ולהבא, וזכות הרבים מסייעתם בהצלחה מופלגה לביסוס המוסד והתפתחותו.

ובודאי שעי"ז יתוסף גם בברכות השי"ת והצלחתו בעניניהם הפרטים של כל המשתדלים ומסייעים בגופם בממונם ובנשמתם אם בשלשתם גם יחד למוסד ק' זה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הדעת ולחג הפסח כשר ושמח.