ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתו

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אברהם יצחק שי' הכהן

המכונה פרופ' כץ

שלום וברכה!

ת"ח למר בעד מכתבו עם המוסג"ב קטעי מכתבי עתים, המושבים אליו בזה כבקשתו.

מוכרחני לומר כי בדעתי הנני עומד כי ההצעה לפתור שאלת רישום ילדים שאמם אינה יהודית ולא נתגיירה על ידי תואר נוסף, איזה שלא יהי', לתואר יהודי וכיו"ב, לרבות הצעת רישום בתואר "יהודי בלתי מזדהה" וכדומה, יש בזה סכנה הכי גדולה לגרום קרע בחוגים רחבים של עמנו, עם בני ישראל, נוסף על קוים שליליים אחרים, כגון ערבובי' והטעה בנוגע לנשואין, אם לא באה"ק ת"ו על כל פנים בחו"ל, וכו' וכו'.

כבר רמזתי במקום אחר, שמאלפת העובדא אשר דוקא בעלית בני ישראל מגלות בבל לארץ ישראל נקטו באמצעים הכי חריפים למנוע כל ענין של התבוללות, תערובת עמים זרים וכו', כמסופר בספר עזרא. ואף שעדיין לא זכינו לעלי' מגלות לגאולה, צד השוה ויותר יש בימינו, שלא רק ד' רבבות עלו לארץ ישראל כמו שהי' אז, אלא כמה פעמים ככה. ועלי' המונית כזו דורשת לא חלישת המחיצות המבדילות בין ישראל לעמים, אלא אדרבה חיזוק וחיסון, ואין זה ענין לשומרי דת בלבד, או בשטח הדתי בלבד, אלא נקודה יסודית בקיום עם בני ישראל בכל השטחים, לרבות השטח הבטחוני כפשוטו, ועוד.

דרך אגב, במה שמעיר על הסתירה שבין חוק השבות לשאלת רישום בני תערובת, וכן בכיוון ההפכי סתירה משאלה זו לחוק הנשואין, אף שכמובן צודק במאה אחוז, הנה אני נתכוונתי ודייקתי שלא לנגוע בענין זה במכתבי-מענה על השאלה מיהו יהודי, כיון שאפילו אם לא היו הסתירות האמורות והשאלה מיהו יהודי היתה קודמת על סדר היום, אין זה משנה כלל בפשטות ותוקף המענה על שאלה זו.

ועוד להעיר בענין הקושי' שכמה שואלים ותוהים איך להתאים הפתרון עם נקודת ההפלי' ש"לא לנגוע בזה ח"ו" - מעולם לא הבנתי מה ענין אחד לשני, שהרי כמה נוצרים ומושלמים וכו' דרים בארץ ישראל שעל פי התחוקה גם להם ניתנה זכות דשלילת הפלי', ואף על פי כן לא יעלה על הדעת לרשום אותם כיהודים וכו'. ובזה גם מענה למה שכבודו מזכיר במכתבו שנימוקים של בטחון ונמוקים של דמוקרטי' יש להם השפעה על אופן פתרון השאלה דמיהו יהודי, שלדעתי אינו כן כנ"ל.

כאן מקום אתי לכפול תודתי על שהלוה לי הביכל השני, שמוחזר בפני עצמו, בצירוף רשימת המאמרים ומכתבים שבתוכו שעל פי זכרוני כבר ראו אור הדפוס. ובטח באם יימצא תחת ידו עוד כתבי יד כאלו ירשה לי לראותם ולעיין בהם. ותודתי נתונה לו למפרע.

בכבוד ובברכה ובפרט ברכת חג הפסח כשר ושמח.

ו'תתו

מר.. כץ: אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תשלג, ובהנסמן בהערות שם.

ההצעה לפתור שאלת רישום: ראה לעיל שם.