ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתח

ב"ה, י"א ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס מלאכתו

מלאכת שמים מו"ה בן ציון משה יאיר

שליט"א ובנו הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה

יוסף מנחם שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מז' ניסן שנתקבל ז"ע, ות"ח ת"ח עבור מילוי בקשתי למסור מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא לכפר חב"ד שבאה"ק ת"ו אשר שם צוה ה' את הברכה...

ויהי רצון שמגלגלין זכות בשו"ט בטוב הנראה והנגלה ליומין זכאין אשר כל ימי חדש ניסן הם בבחי' ראש חדש (של"ה סוף פ' בא) אשר אף שמותר במלאכה (ספי' המלכות) בכ"ז לא נקרא ימי המעשה, כי מקבלת מלמעלה דלא כימי המעשה (וכמבואר בארוכה בד"ה מחר חדש לכ"ק אדמו"ר הצ"צ, נדפס בס' אור התורה בראשית) הנה יתוסף למטה מעשרה טפחים מלמעלה מעלה ועד להמקום דכי אני ה' רפאך, ר"ת ארי"ך כמבואר בכתבי האריז"ל. והרי זהו ג"כ מעין ענין הפסח, התחלה ממוחין דגדלות.

בכבוד ובברכה בכפלים לחג פסח כשר ושמח בכהנ"ל.

ו'תתח

הרה"ג.. שליט"א: וויינשטוק, ירושלים. אגרות נוספות להרי"מ - לעיל חי"ד ד'תתעז.

חט"ו ה'תרז.